Publications in year 2005

Original Scientific Article (1.01)
BENKO, Uroš, PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani, TAVČAR, Jože, REJEC, Jožica. An approach to fault diagnosis of vacuum cleaner motors based on sound analysis. Mech. syst. signal process, 2005, vol. 19, str. 427-445.
DOLANC, Gregor, STRMČNIK, Stanko. Identification of nonlinear system using a piecewise-linear Hammerstein model. Syst. control. lett.. [Print ed.], 2005, vol. 54, str. 145-158.
HVALA, Nadja, STRMČNIK, Stanko, Š EL, Davorka, MILANIČ, Srečko, BANKO, Blaže. Influence of model validation on proper selection of process models - an industrial case study. Comput. chem. eng.. [Print ed.], 2005, vol. 29, str. 1507-1522.
KOCIJAN, Juš, GIRARD, Agathe, BANKO, Blaže, MURRAY-SMITH, Roderick. Dynamic systems identification with Gaussian processes. Math. comput. model. dyn. syst, 2005, vol. 11, vol. 2, str. 411-424.
STARE, Aljaž, HVALA, Nadja, VREČKO, Darko. Modeliranje in validacija poenostavljenega modela za prediktivno vodenje amonijevega dušika v čistilni napravi odpadnih voda = Modelling and validation of reduced-order model for model preditive control ofammonia nitrogen in a wastewater treatment plant. Elektroteh. vestn, 2005, vol. 72, str. 225-230.
TINTA, Dejan, PETROVČIČ, Janko, BENKO, Uroš, JURIČIĆ, Đani, RAKAR, Andrej, ŽELE, Mina, TAVČAR, Jože, REJEC, Jožica, STEFANOVSKA, Aneta. Fault diagnosis of vacuum cleaner motors. Control Engineering Practice. [Print ed.], 2005, vol. 13, str. 177-187.
ŽELE, Mina, JURIČIĆ, Đani. Estimation of the confidence limits for the quadratic forms in normal variables using a simple Gaussian distribution approximation. Comput. stat. (Z.), 2005, vol. 20, str. 137-150.
ŽELE, Mina, VREČKO, Darko, JURIČIĆ, Đani. Spremljanje delovanja senzorjev v čistilni napravi odpadnih voda z uporabo adaptivne metode glavnih komponent = Monitoring the performance of senzors in a waste-water treatment plant using adaptive principal component analysis. Ventil (Ljubl.), 2005, letn. 11, št. 2, str. 84-88.
Professional Article (1.04)
BLATNIK, Robert, ČERNETIČ, Janko. Vrednotenje antropocentričnosti računalniške podpore dobavljanja sestavnih delov. Organizacija (Kranj), 2005, let. 38, št. 5, str. 225-231.
Popular Article (1.05)
VREČKO, Darko, HVALA, Nadja. Boljše čiščenje odpadnih voda : novi merilniki in postopki samodejnega vodenja čistilnih naprav. Delo (Ljubl.), 29. sep, 2005, leto 47, št. 226, str. 17, ilustr.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
AŽMAN, Kristjan, KOCIJAN, Juš. An example of Gaussian process model identification. V: BUDIN, Leo (ur.), RIBARIĆ, Slobodan (ur.). MIPRO 2005 : 28. meč‘unarodni skup, May/Svibanj 30 - June/Lipanj 03, 2005, Opatija, Croatia : Proceedings/Zbornik radova, Rijeka: MIPRO, 2005, str. 79-84.
AŽMAN, Kristjan, KOCIJAN, Juš. Comprising prior knowledge in dynamic Gaussian process models. V: RACHEV, B. (ur.), SMRIKAROV, A. (ur.). CompSysTech\\\'05 : proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing : Varna, Bulgaria, 16-17 June. [Varna], Bulgarian Chapter of ACM, 2005, str. IIIB.2-1-IIIB.2-5.
AŽMAN, Kristjan, KOCIJAN, Juš. Identifikacija dinamičnega sistema s histerezo z modelom na osnovi Gaussovih procesov = Identification of the dynamic system with hysteresis using Gaussian process model. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 253-256.
AŽMAN, Kristjan. Incorporating prior knowledge into Gaussian process models. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
BENKO, Uroš, PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani. In-depth fault diagnosis of small universal motors based on acoustic analysis. V: HORACEK, P. (ur.), ŠIMANDL, Miroslav (ur.), ZITEK, Pavel (ur.). 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005. Preprints of the 16th IFAC World Congress : Prague, Czech Republic, July 3-8, 2005, [Prague]: International Federation of Automatic Control, 2005, 6 str.
BENKO, Uroš, TINTA, Dejan, MUSIZZA, Bojan. Using microphone array for fault detection constant directivity beamforming. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
ČERNETIČ, Janko, BLATNIK, Robert. Human-centred collaborative system supporting JIT delivery in manufacturing. V: HORACEK, P. (ur.), ŠIMANDL, Miroslav (ur.), ZITEK, Pavel (ur.). 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005. Preprints of the 16th IFAC World Congress : Prague, Czech Republic, July 3-8, 2005, [Prague]: International Federation of Automatic Control, 2005, 6 str.
JOVAN, Vladimir, HAUPTMAN, Boštjan. An algorithm for reactive batch sequencing. V: LO BELLO, Lucia (ur.), SAUTER, Thilo (ur.). EFTA 2005 : 10th IEEE International Coference on Emerging Technologies and Factory Automation : proceedings : September 2005, 2005, Catania, Italy, Piscataway: IEEE, 2005, zv. 2, str. 833-840.
KANDARE, Gregor. Automatic programme synthesis. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
KOCIJAN, Juš, GIRARD, Agathe. Incorporating linear local models in Gaussian process model. V: HORACEK, P. (ur.), ŠIMANDL, Miroslav (ur.), ZITEK, Pavel (ur.). 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005. Preprints of the 16th IFAC World Congress : Prague, Czech Republic, July 3-8, 2005, [Prague]: International Federation of Automatic Control, 2005, 6 str.
MUSIZZA, Bojan, BENKO, Uroš, TINTA, Dejan. Interactions between cardiac, respiratory and brain activity in humans. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
MUSIZZA, Bojan, STEFANOVSKA, Aneta. Interactions between cardia, respiratory and brain activity in humans. V: STOCKS, Nigel G. (ur.), ABBOTT, Derek (ur.), MORSE, Robert P. (ur.). Fluctuations and noise in biological, byophysical, and biomedical systems III : 24-26 May 2005, Austin, Texas, USA, (Proceedings of SPIE, vol. 5841), Washington: The International Society for Optical Engineering, 2005, str. 139-149.
PREGELJ, Boštjan. nteligentni nadzor adaptivnega regulatorja = intelligent supervision of adaptive controller. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 223-226.
PREGELJ, Boštjan. Intelligent supervision of adaptive controller. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
ROSEN, C., VREČKO, Darko, GERNAEY, K. V., JEPPSSON, Ulf. Implementing ADM1 for benchmark simulations in Matlab/Simulink. V: The First International Workshop on the IWA Anaerobic Digestion Model No. 1,(ADM1), Lyngby, Denmark, September 2005. Proceedings, [S.l.]: IWA, 2005, str. 11-18.
STARE, Aljaž, HVALA, Nadja, STRMČNIK, Stanko, VREČKO, Darko. Primerjava strategij vodenja dušika na študijskem primeru = Evaluation of control algorithms for nitrogen removal on the wastewater treatment bencmark. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 239-242.
TINTA, Dejan, BENKO, Uroš, MUSIZZA, Bojan. Product quality testing and production line supervision support. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
TINTA, Dejan, PETROVČIČ, Janko, MUSIZZA, Bojan, TAVČAR, Jože, DOLANC, Gregor, KOBLAR, Janez, JURIČIĆ, Đani. A system for automatic end-quality assessment of vacuum cleaner motors. V: PHAM, D. T. (ur.), ELDUKHRI, E. E. (ur.), SOROKA, A. J. (ur.). 1st I*PROMS Virtual International Conference, 4-15 July 2005. Intelligent production machines and systems, Elsevier, 2005, 6 str.
TINTA, Dejan, PETROVČIČ, Janko, TAVČAR, Jože, DOLANC, Gregor, MUSIZZA, Bojan, KOBLAR, Janez. Sistem za avtomatsko končno kontrolo kakovosti elektromotorjev = A system for automatic end-quality assessment of eletric motors. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 7. in 8. april 2005, Maribor, Slovenija. Zbornik četrte konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 7. in 8. april 2005, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2005, str. 217-222.
VRANČIĆ, Damir, KRISTIANSSON, Birgitta, STRMČNIK, Stanko, OLIVEIRA, Paulo M. Imrpoving performance/activity ratio for PID controllers. V: 2005 International Conference on Control and Automation : June 27-29, 2005, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary, [Piscataway, N.J.]: IEEE, cop, 2005, str. 834-839.
VRANČIĆ, Damir. Synchronisation of two camcorders with PI controller - 3D LANC master. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 14 str.
ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Verification and validation of the production process model. V: TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, 6 str.
ŽELE, Mina, VREČKO, Darko, JURIČIĆ, Đani. Spremljanje delovanja senzorjev v čistilni napravi odpadnih voda z uporabo odpadnih voda z uporabo adaptivne metode glavnih komponent = Monitoring of sensors performance in waste water treatment plant by adaptive principal component analysis. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 7. in 8. april 2005, Maribor, Slovenija. Zbornik četrte konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 7. in 8. april 2005, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2005, str. 324-329.
Independent Scientific Component Part in a Monograph (1.16)
KOCIJAN, Juš, MURRAY-SMITH, Roderick. Nonlinear predictive control with a Gaussian process model. V: MURRAY-SMITH, Roderick (ur.), SHORTEN, Robert (ur.). Switching and learning in feedback systems : European Summer School on Multi-Agent Control, Maynooth, Ireland, September 8-10, 2003 : revised lectures and selected papers, (Lecture notes in computer science, vol. 3355), Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop, 2005, str. 185-200.
Other Articles or Component Parts (1.25)
STRMČNIK, Stanko. Okrogla miza na konferenci Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. Ventil (Ljubl.), 2005, letn. 11, št. 2, str. 61-62.
STRMČNIK, Stanko. Ekskurzija in občni zbor Društva avtomatkov Slovenije. Ventil (Ljubl.), 2005, let. 11, št. 4, str. 213-214.
Other Educational Material (2.05)
KOCIJAN, Juš. . Dodatno gradivo iz osnov avtomatskega vodenja, Nova Gorica: [J. Kocijan], 2005, 1 optični disk (CD-ROM).
Treatise, Preliminary Study, Study (2.13)
BIZJAK, Franc, URBANČIČ, Tanja, ARČON, Iztok, KOCIJAN, Juš. . Gospodarski inženiring : predlog študijskega programa prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program), Nova Gorica: Politehnika Nova Gorica, 2005, 197 str.
GERKŠIČ, Samo. . Okolje GST za uglaševanje PID regulatorja z mehkim razporejanjem parametrov FGSC : navodila za uporabo, (IJS delovno poročilo, 9268), 2005, .
GODENA, Giovanni. . Interpreter tabelarične predstavitve S88 receptov : specifikacije, verzija 5.3, (IJS delovno poročilo, 9119), 2005, .
PETROVČIČ, Janko, DOLANC, Gregor, MUSIZZA, Bojan, GROM, Janez, Š TRUBELJ, Miroslav, NASTRAN, David, LEBEN, Aleš, KOBLAR, Janez. . Diagnostnični sistem za sesalne enote tipa 463 : tehnična dokumentacija (14/05), (IJS delovno poročilo, 9120), 2005, .
URBANČIČ, Tanja, ARČON, Iztok, KOCIJAN, Juš, BIZJAK, Franc. . Gospodarski inženiring : predlog študijskega programa druge stopnje (magistrski študijski program), Nova Gorica: Politehnika Nova Gorica, 2005, 172 str.
VREČKO, Darko, JOVAN, Vladimir. . Študija možnosti glajenja porabe pare v pripravi surovin pri proizvodnji TiO[sub]2 v Cinkarni Celje, (IJS delovno poročilo, 9245), 2005, .
Editor (4.01)
. ROUSE, William B.. Antropocentrični pristop k načrtovanju uspešnih sistemov in izdelkov : prevod iz angleščine : prvi del: poglavja 1-7, podrobnejši opis pristopa. , (IJS delovno poročilo, 9168), 2005, .
. TINTA, Dejan (ur.), BENKO, Uroš (ur.). Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, October 4-8, 2005, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint. , Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005, ISBN 961-6303-74-0.
Translator (4.03)
. ROUSE, William B.. Antropocentrični pristop k načrtovanju uspešnih sistemov in izdelkov : prevod iz angleščine : prvi del: poglavja 1-7, podrobnejši opis pristopa. , (IJS delovno poročilo, 9168), 2005, .
Annual report - Slovene (5.01)
. Letno poročilo Odseka za sisteme in vodenje. IJS Letno poročilo, 2005, .
Annual report (5.02)
. Department of Systems and Control annual report. JSI Annual report, 2005, .